Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lotens’ Atelier aan te gane en aangegane vereenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet.

Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door Lotens’ Atelier gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Prijzen kunnen ten allen tijde door Lotens’ Atelier worden aangepast, met dien verstande, dat indien de prijs wordt aangepast binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, het de klant vrij staat de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.

Zodra de te leveren producten op plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Het risico waar het te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

Lotens’ Atelier verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Lotens’ Atelier te verlangen.

Lotens’ Atelier is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Lotens’ Atelier.

Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.